trận bóng đá

Tìm hiểu một trận bóng đá kéo dài bao lâu và các thông tin liên quan

Mỗi trận bóng đều có thời gian diễn ra khác nhau, tuỳ thuộc theo số [...]